Prijslijst2022-12-21T20:56:22+01:00
Prijslijst schoolreisjes
Schoolreispakket 1 € 22,00 € 16,00 pp
Schoolreispakket 2 € 22,00 € 16,00 pp
Schoolreispakket 3 € 20,00 € 14,00 pp
Schoolreispakket 4 € 27,00 € 20,00 pp
Schoolreispakket 5 € 25,00 € 18,00 pp
Schoolreispakket 6 € 33,00 € 22,00 pp
Schoolreispakket 7 € 33,00 € 22,00 pp
Schoolreispakket 8 € 40,00 € 23,00 pp
Schoolreispakket 9 € 43,00 € 35,00 pp
Slechtweer verzekering € 1,50
Prijslijst eten en drinken
Onbeperkt limonade € 0,75
Blikje fris (cola; ice tea, sinas, water etc.) € 1,25
Patat met mayonaise € 3,50
Waterijsje € 1,00

Algemene (huur)voorwaarden 2018

Deze voorwaarden hebben betrekking op elke overeenkomst van De Twirre. Ze zijn van toepassing in de verhouding tussen De Twirre, de contractant en de groep die door contractant vertegenwoordigd wordt.

1. DEFINITIES.

 • A.Twirre- De VOF De Twirre.
 • B.Contractant- degene die ten behoeve van zichzelf, danwel een groep, met de Twirre een overeenkomst aangaat.
 • C.Groep- een groep bestaande uit natuurlijke personen, welke vertegenwoordigd wordt door de in sub B bedoelde contractant en al of niet aan boord of in het groepshuis een arrangement ontvangt.
 • D.Schipper- degene die het gezag voert over het schip.
 • E.Matroos- assistent van de schipper, staat onder diens leiding. F. Bemanning-schipper en een of meerdere matrozen.
 • F.Instructeur- degene die de instructie verzorgt van de zeilles en de survivalactiviteiten.

2. OVEREENKOMST

 • 2.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door contractant van de voorgestelde boeking van De Twirre
 • 2.2 De contractant heeft de verplichting de overeenkosmt en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat de groep de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleeft.
 • 2.3 De Twirre is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de overeenkosmt en de regels in de bijbehorende informatie. Een en ander komt voor rekening van de contractant c.q. de groep.
 • 2.4 De Twirre gaat er van uit dat de contractant met instemming van en (mede) ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat.
 • 2.5 De Twirre heeft het recht om, afhankelijk van de weersomstandigheden in samenhang met het niveau van de groep, het arrangement op een door De Twirre nader in te vullen wijze uit te voeren, dan wel het arrangement uit te stellen en/of te annuleren, onverminderd de verplichting van contractant tot vergoeding van door De Twirre gemaakte kosten.

3. VAARGEBIED

 • 3.1 In overleg met De Twirre wordt de route bepaald. De keus van de route wordt sterk bepaald door de windseterkte en windrichting.

4. CATERING

 • 4.1 De Twirre houdt het recht om een deel van de overeengekomen prestaties door derden te laten verrichten.
 • 4.2 Het is niet toegestaan bij door de Twirre verzorgde arrangementen zelf meegebrachte drank en etenswaren te nuttigen.
 • 4.3 Er is een vergunning voor horeca activiteiten tot uiterlijk 23:00 uur.

5. WEERSINVLOEDEN

 • 5.1 Regen is geen reden om de activiteiten niet te laten doorgaan.
 • 5.2 Bij harde wind en bij dichte mist beslist de schipper of en hoe er gevaren wordt, eventueel met fok of stormzeil.
 • 5.3 Regen/zeilkleding kan tegen een kleine vergoeding worden gehuurd. Groepen die een slecht weer verzekering hebben afgesloten hebben 1e keus.

6. VEILIGHEID

 • 6.1 Het personeel van De Twirre beschikt over de benodigde certificaten en ervaring.
 • 6.2 De groep dient commando’s gegeven door schipper, bemanning en instructeur correct uit te voeren.
 • 6.3 Indien naar het oordeel van het personeel van De Twirre één of meerdere leden van de groep het onder artikel 6.2 bepaalde niet nakomen en hierdoor de veiligheid op welke manier danook in het geding komt, is het personeel namens De Twirre gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden en/of de één of meerdere leden van de groep de toegang tot het gehuurde direct te ontzeggen,tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • 6.4 Er geldt een absoluut maximum v.w.b. de groepsgrootte per schip, dit is exclusief bemanning. Deze maximumaantallen zijn door de scheepvaartinspectie vastgelegd.
 • 6.5 Aan boord is een EHBO doos aanwezig, evenals voldoende zwemvesten.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 • 7.1 De Twirre is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade, tenzij dit gevolg is van opzet of grove schuld van De Twirre dan wel van personen die in dienst zijn van De Twirre en/of personen die door De Twirre zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten.
 • 7.2 Bemande schepen van De Twirre zijn all-risk verzekerd. Iedere opvarende is aan boord WA-verzekerd.
 • 7.3 Aansprakelijkheid groep: de contractant is aansprakelijk voor schade die door hem of door andere leden van de groep is veroorzaakt, tenzij de schade toe is te rekenen aan het handelen van De Twirre, de schipper, bemanning of instructeur.

8. BETALING EN ANNULERINGREGELING

 • 8.1. Met de verzonden opdrachtbevestiging van De Twirre worden de kosten van de boeking in rekening gebracht. Na de boeking wordt door De Twirre de factuur verzonden waarbij wordt verzocht om betaling van het dan nog verschuldigde bedrag.
 • 8.2 Wanneer een boeking door te weinig deelname of welke reden dan ook, geannuleerd moet worden, is de contractant 50% van de boekingskosten aan De Twirre verschuldigd. Wanneer er binnen minder dan twee weken voor de geplande boeking geannuleerd wordt is de contractant 90% van de boekingskosten verschuldigd.
 • 8.3 De Twirre biedt de mogelijkheid om een slechtweer/annulerings verzekering af te sluiten. Deze dient maximaal een week na de bevestigingsdatum te worden afgesloten en bij een boeking op korte termijn minimaal een week voor aanvang van de activiteit.
 • 8.4 De contractant kan het aantal personen tot 24 uur voor de activiteit wijzigen, echter mag het uiteindelijke aantal personen niet meer dan 10 % afwijken van het oorspronkelijk doorgegeven aantal.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

 • 9.1 Door de bevestiging getekend te retourneren, verplicht u zich het bedrag van de boeking te voldoen op onze bankrekening bij de Rabobank te Burgum, rekeningnummer. NL24RABO032.09.40.225. Uiterlijk twee weken voor de boeking dient de huursom te zijn voldaan.
 • 9.2 De factuur voor niet gereserveerde catering en overige kosten ontvangt u na afloop van het arrangement.
 • 9.3 De contractrant dient op de dag van aankomst aan De Twirre een lijst met deelnemers van de groep te overhandigen.

10. KLACHTEN

 • 10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig duidelijk omschreven worden ingediend bij De Twirre binnen één maand nadat het arrangement ten uitvoer is gebracht. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg hebben dat de contractant zijn rechten terzake verliest.

11. BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

 • 11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het rechtscollege binnen het arrondissement waar De Twirre is gevestigd, is bevoegd om kennis te nemen van enig geschil.

12 Extra voorwaarden Groepsaccommodatie ”Elf Steden”

 • 12.1 De Twirre zorgt ervoor dat de accommodatie schoon en in goede staat wordt aangeboden.
 • 12.2 Toeristenbelasting wordt p.p.p.nacht achteraf berekend.
 • 12.3 De accommodatie voldoet aan de eisen die aan groepsaccommodaties worden gesteld.
 • 12.4 De Elf Steden is 3-sterren gekeurd voor overnachting van maximaal 37 personen.
 • 12.5 Er geldt voor het gehele pand een rookverbod.
 • 12.6 Het gebruik van frituurpannen of frituurbakovens is verboden.
 • 12.7 Het meenemen en gebruik van een biertap is verboden.
 • 12.8 Er is geluidsapparatuur aanwezig. Het meenemen van eigen geluidsapparatuur alleen in overleg.
 • 12.9 De accommodatie wordt door u schoon ontvangen. Wij verwachten dat u het verblijf in dezelfde staat ook weer oplevert. Indien dit niet zo is, zal dit berekend worden met € 105,-
 • 12.10 Voor het huren van de accommodatie moet u een legitimatiebewijs kunnen laten zien en bent u een borg verschuldigd van €225,- contant. Dit dekt het eigen risico bij onverhoopte schade.
 • 12.11 De huurder is aansprakelijk voor schade of diefstal, ontstaan tijdens de verhuurperiode. Schade of diefstal moet zo snel mogelijk worden gemeld bij De Twirre